එතෙර ව්‍යාපාරකරණය

එතෙර ව්‍යාපාරකරණය ගැන ඉගෙනගන්න

එය ආයතනයක් සතු ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් විදෙස් රටකට ප්‍රති ස්ථානගත කිරීමයි ( උදා: තොරතුරු තාක්ෂණය, මුල්‍ය හා ගිණුම්, මානව සම්පත්, හා කාර්යාල සේවා ) . මෙහිදී ඔබේ සිතෙහි පැනනැගිය හැකි වැදගත් ප්‍රශ්න දෙකක් වනුයේ, එතෙර මෘදුකාංග සංවර්ධනය දිනෙන් දින ලොවපුරා ප්‍රචලිත වනුයේ මන්ද සහ එමගින් ඔබ හට ළඟාකරගත හැකි ප්‍රතිලාබ කවරේද යන්නයි.

එතෙර තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධනයේ මූලික අනුබලයන් ;

  • ව්‍යුහාත්මක සහ ධාරිතාවය අතින් යුරෝපයේ පුහුණු තොරතොරු තාක්ෂණවේදීන්ගේ හිඟකම
  • ඉහල යන තොරතුරු තාක්ෂණ හා මෘදුකාංග සංවර්ධන වියදම
  • මනා කුසලතාවයන්ගෙන් පිරිපුන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැසිරවිය හැකි වෘත්තිකයන් දියුණු වන රටවල් විසින් සැපයීම
  • අන්තර්ජාල සහ දුරකථන සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ සීග්‍ර දියුණුව
  • තොරතුරු තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන්ගේ සහ සන්නිවේදන ජාලයන්හි ප්‍රමිතිකරණය, සහ නිදහස් මෘදුකාංග (Open Source) භාවිතයේ ප්‍රසාරණය වන සාර්ථකත්වය 

එතෙර තොරතුරු තාක්ෂණ සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාබ ;

  • අඩු පිරිවැය මගින් ආයතනික වශයෙන් ඉහළ ලාබ අපේක්ෂාවන් ඉටු කරගත හැකි වීම
  • ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවලීන් කෙරෙහි සිත යොමු කිරීම මගින් තරඟකාරීත්වය, නම්‍යතාවය, සහ කාර්යක්‍ෂමතාවය ඉහළයෑම සහ විවිධ ක්‍රමෝපායන් තුලින් ව්‍යාපාරික පරමාර්ථ ළඟාකර ගැනීමට හැකිවීම
  • තම රටේදී ලබාගත නොහැකි අසමසම ප්‍රවීණත්වය, සුවිශේෂී ශක්‍යතාවය, සහ නව්‍ය හැකියාවන් සදහා ප්‍රවේෂ වීමේ ඉඩකඩ