අප ඔබට පිරිනමන්නේ මොනවාද ?

ඔබ ආයතනයේ මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍යව ඇතිමුත් එය සිදුකල යුතු ආකාරය ඔබ නොදන්නේද ? ඔබ සොයන්නේ ඔබේ අවශ්‍යතාවයට හරියටම ගැලපෙන තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයෙක් ද ? තොරතුරු තාක්ෂණය වෙනුවෙන් ඔබ කරනු ලබන ආයෝජනයේ ප්‍රතිලාබ වර්ධනය කරගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද ? අපි ඒ සදහා ඔබට උපකාරී වන්නෙමු.

Zeropoint.IT තම සේවාදායකයන්ට දිගු කාලීන සේවා පිරිනැමීමට සතුටින් කැප වී සිටී. සේවාදායකයන් සඳහාම වෙන්වූ කණ්ඩායමක් තුලින් අඛණ්ඩ සහ ස්ථාවර ප්‍රතිඵල සහතිකවම ලබාදිය හැකි බව අපගේ විශ්වාසයයි. අපගේ සේවය සේවාදායකයාගේ ව්‍යාපාරික පරිසරය විශ්ලේෂණය මගින් ඇරඹුම මෙයට කදිම නිදසුනකි. මනා විශ්ලේෂණයකින් පසු ඔබගේ ව්‍යාපාරයට/ව්‍යාපෘතියට උපරිම ඵල නෙලා දියහැකි තොරතුරු තාක්ෂණ විශේෂඥයා තෝරාගැනීමට අපි සහය වන්නෙමු. ඔබ තෝරාගත් විශේෂඥයා ඔබගේ මග පෙන්වීම යටතේ ඔබට සේවය අවශ්‍යතාක් කල් ඔබගේ ව්‍යාපෘතියේ සේවයේ යෙදෙනු ඇත. එමෙන්ම ඔබට සහ ඔබගේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන්ට අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන් ලබාදීම මගින් එතෙර ව්‍යාපෘති හැසිරවීමේ සන්නිවේදන හා  කාර්ය පටිපාටියන් පිළිබඳ දැනුවත් කෙරේ. ඔබගේ, ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ, ඔබගේ ව්‍යාපෘතියේ දත්ත හා තොරතුරු වල පූර්ණ රහසිගත භාවය සුරැකීමට අපි වගකීමෙන් බැඳී සිටිමු.

අප ඔබගේ ව්‍යාපාරික අභිරුචිය අවදි කලේද ? අප පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍යද ? එසේනම් ව්‍යාපාරික යෝජනාවක් සඳහා කඩිනමින් අයදුම් කරන්න.