අප අමතන්න

ඔබ සතු යම් ගැටළුවක් අප සමග හුවමාරු කරගැනීමට හෝ ප්‍රකාශ කිරීමට ඔබට සිතුනේද ? එසේනම් නොපමාව අප අමතන්න. අපි ඔබට සවන්දීමට සහ ඔබගේ සියලු පැනයන්ට පිළිතුරු දීමට සතුටෙන් බලා සිටින්නෙමු.

 

බෙල්ජියම් ශාඛාව පකිස්තානු ශාඛාව ශ්‍රී ලංකා ශාඛාව

Zeropoint.IT Corspelsestraat 32,

3970 Leopoldsburg, Belgium

+32 16 36 77 77

Zeropoint.IT H 7, Str 18, F-8/2, Islamabad, Pakistan.

+92 51 285 57 04

Zeropoint.IT 36, Pagoda Road, Nugegoda, Sri Lanka.

+94 11 276 98 01

Bart Van Loon

(+32) 472 94 14 34 bart@zeropoint.it

Najam Farooq Alvi najam@zeropoint.it

Dilan K B R dilan@zeropoint.it

Jelle Mattelaer

(+32) 497 37 59 33 jelle@zeropoint.it

   

අප අමතන්න